Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

Một số quy định về Thư viện và thông tin về bản quyền


1. Nghị định "Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư Viện"

  nghi_dinh_93.pdf

2. Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 do Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký ban hành ngày 29/11/2005

  50_2005_QH11-luat-so-huu-tri-tue.pdf

3. Luật số 36/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/09/2009

  Luat So huu tri tue sua doi.pdf

4. Thông tư số 14/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

  0-thong-tu-14-2019-tt-btc-quan-ly-tai-chinh-chuong-trinh-phat-trien-tai-san-tri-tue.pdf