Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm trên điện thoại - Vebrary để tra cứu tài liệu Thư Viện​ (03/12/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu trực tuyến​ (02/10/2020) | Hướng dẫn tra cứu tài liệu và mượn tài liệu tham khảo​ (04/01/2016) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

Đăng ký mở thẻ

Hình độc giả

Thông tin chung

CMND/Thẻ HS không được để trống hoặc đã tồn tại
Họ và tên lót không được để trống
Tên không được để trống

Thông tin liên hệ

Thông tin tài khoản

Mật khẩu không được để trống
Xác nhận mật khẩu không đúng