Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

Chức năng nhiệm vụ

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN


1. Chức năng

Trung tâm Thông tin Thư viện có chức năng thông tin và thư viện, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, quản lý và công tác khám chữa bệnh của Nhà trường thông qua việc thu thập, khai thác, sử dụng các tài liệu có tại Trung tâm và các nguồn thông tin khác (hợp tác trao đổi thông tin, khai thác các nguồn miễn phí từ mạng internet..) góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường


2. Nhiệm vụ 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Trung tâm TT - Thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường; 

- Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; thu nhận các tài liệu do Nhà trường xuất bản như: các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, luận văn, luận án, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các Thư viện; 

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu và thông tin của thư viện; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu, các bộ sưu tập; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật; 

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ Thông tin – Thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Thư viện phù hợp với quy định của pháp luật; 

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, các tiêu chuẩn về xử lý thông tin thư viện và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Thư viện; 

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ Thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác; 

- Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất và các tài sản khác; đề nghị thanh lý các tài liệu, thiết bị lạc hậu, hư hỏng theo qui định của Nhà nước và của Nhà trường;

- Mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế về lĩnh vực thông tin –thư viện; tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ với hệ thống Thư viện trong cả nước nhằm thúc đẩy phát triển sự nghiệp thư viện; liên kết hợp tác với các Thư viện chuyên ngành Y Dược trong và ngoài nước để phối hợp trao đổi tài liệu, chia sẻ nguồn lực thông tin, dữ liệu biên mục; tổ chức dịch vụ cung cấp thông tin theo qui định của pháp luật và qui định của Nhà trường. 

- Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Ban Giám Hiệu và cấp có thẩm quyền theo qui định.

             - Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.