Giới thiệu và hướng dẫn tra cứu Cơ sở dữ liệu SpringerLink​ (23/03/2024) | Hướng dẫn sử dụng "Thư viện số dùng chung"​ (27/12/2023) | Hướng dẫn tìm kiếm tài liệu theo ngành đào tạo​ (01/04/2022) |
0234.3816063 http://opac.huemed-univ.edu.vn/

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG LMS

- LMS là hệ thống hỗ trợ xây dựng các nội dung giảng dạy/ học tập trực tuyến. Cung cấp môi trường chung cho người dạy và người học có thể truy cập vào các tài nguyên của lớp học và tham gia các hoạt động học tập trực tuyến.
Hệ thống LMS sử dụng nền tảng Moodle.
- Các chức năng chính của Moolde:
 + Xây dựng nội dung học tập cho sinh viên
 + Đăng thông báo liên quan đến nội dung học tập, môn học
 + Cung cấp chức năng diễn đàn hỗ trợ sinh viên/giảng viên học tập và trao đổi thông tin
 + Quản trị môn học, thông tin thời gian học tập, theo dõi quá trình học tập, trích xuất thông tin,...
- Địa chỉ truy cập: https://lms.huemed-univ.edu.vn/

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN